Kata Marathon Bochum 2018

1-9 | 10-18 | 19-27 | 28-36 | 37-45 | 46-54 | 55-63 | 64-69

IMG_5937.jpg IMG_5940.jpg IMG_5943.jpg IMG_5945.jpg IMG_5947.jpg IMG_5949.jpg IMG_5950.jpg IMG_5951.jpg IMG_5952.jpg