7. Kata Marathon Bochum

1-9 | 10-18 | 19-27 | 28-36 | 37-45 | 46-52

IMG_1111.jpg IMG_2222.jpg IMG_6212.jpg IMG_6215.jpg IMG_6220.jpg IMG_6221.jpg IMG_6239.jpg IMG_6249.jpg IMG_6253.jpg